کارورزی 3 ( کنش پژوهی ) دبیری فیزیک .
کنش پژوهی با موضوع استرس .
دانلود اقدام پژوهی راهکارهای صحیح استفاده از ژوری تربیتی(درمقطع ابتدایی).
کارورزی 3 ( کنش پژوهشی) دبیری زیست شناسی .
دانلود چگونه می‌توانم باورهای دینی را در ذهن دانش‌آموزان پایه ششم پسر تقویت نمایم.
کارورزی3 (کنش پژوهی) راهنمایی و مشاوره .
دانلود چگونه می توانم میل به تقلب رادرکلاس سوم انسانی کاهش دهم.
درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم .
دانلود فلسفه ورزی در درس پرورشی.
گزارش کارورزی 3و4طراحی فعالیت یادگیری .